Kihagyás

Követelmények

Kompetenciák

A kurzust teljesítő hallgató az alábbi kompetenciákkal rendelkezik.

 • Szabványos statikus és dinamikusan generált weboldalakat készít, illetve ellenőrzi azok szabványosságát. Törekszik helyesen strukturált és formázott weboldalak készítésére.
 • Listák és linkek használatával könnyen használható és hiba nélkül működő navigációt megvalósító menüt készít.
 • Az általa írt weboldalak alap struktúráját (fejléc, lábléc, törzs, oldalsáv, menü) a szabványnak megfelelően használható HTML elemekkel alakítja ki.
 • A táblázatokat szabályosan készíti el.
 • Többféle beviteli mezőt tartalmazó űrlapokat készít, melyben helyesen helyezi el az elemfeliratokat. Törekszik akadálymentes űrlapok készítésére.
 • Az általa készített weboldalakba képeket ágyaz be.
 • A weboldalak formázása során helyesen használja az elem-, azonosító-, osztály- és összetett kijelölőket.
 • Weboldalakhoz megfelelő nyomtatási stíluslapot készít.
 • Űrlap segítségével megvalósítja a felhasználók regisztrációját. Kiszolgáló oldali webprogramozással ellenőrzi, hogy a felhasználó kitöltötte-e az űrlapot, foglalt-e az ügyfél által igényelt felhasználónév, illetve azt is, hogy a felhasználó kétszer ugyanazt a jelszót írta-e be.
 • Megvalósítja a felhasználók bejelentkeztetését, hibás adatok esetén hibaüzenetet írat ki. A kizárólag belépett felhasználók által használható oldalakat csak bejelentkezett felhasználók számára teszi elérhetővé, a többi felhasználót a bejelentkezési oldalra irányítja. Megvalósítja a bejelentkezett felhasználók menetkövetését és kijelentkeztetését.

A kurzust elégségesnél nagyobb osztályzattal teljesítő hallgató továbbá az osztályzat mértékével arányosan az alábbi kompetenciák egy részével is rendelkezik.

 • A weboldal strukturális elemeit pozícionálja, méretezi, formázza.
 • A weboldalak kialakítása során animációkat, áttűnést, transzformációkat, pseudo elemeket, lekerekített sarkokat, árnyékokat, és média kéréseket használ.
 • A weboldalak programozása során ciklusokat, GET paraméreket és más programozási eszközöket használ.
 • Használja a stringműveleteket, megvalósítja képek feltöltését, a fájlkezelést, összetett adatok tárolását menetobjektumban, dátumok kezelését, a kivételkezelést, illetve a menetkövetést letiltott sütikkel is.
 • Webprogramozás során használja az objektumorientáltságot, függvényeket, külön fájlokban levő CSS parancsokat.
 • A kódot logikusan, fájlokba szervezi, és elkerüli a kód ismétléseket.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

Korábbi teljesítmények beszámítása

Korábbi (előző félévekben kifejtett) gyakorlati teljesítmény nem vehető figyelembe, ezért az aktuális félév gyakorlati kötelezettségeinek teljesítése alól nem mentesít.

Heti teszt kitöltése

A hallgató a gyakorlatokhoz és előadásokhoz kiadott tananyagokat áttanulmányozza, és annak ismeretét hetente teszt kitöltésével bizonyítja. Minden teszt egyszer tölthető ki. Kitöltés hiányában a teszt eredménye 0%-nak számít. Összesen 10 tesztet lehet kitölteni, a féléves pontszámot pedig úgy kapjuk, hogy a tesztekben elért százalékokat összeadjuk és elosztjuk 100-al, majd felfele kerekítjük, ily módon legfeljebb 10 pont szerezhető. Pótlás, javítás nincs.

Gyakorlaton beadandó egy projekt munka

 1. Egy projektet azonos csoportban résztvevő 2 (kivételesen indokolt esetben 1) hallgató készít. A hallgatók a csoportokat szabadon kialakíthatják és beregisztrálhatják a CooSpace erre kialakított felületén a szorgalmi időszak 3. hetének pénteki napjáig, ami után azokat a hallgatókat, akik nem regisztráltak valamely csoportban, a 3. hét végéig a gyakorlatvezető fogja csoportokba osztani és ugyanazon felületen beregisztrálni. Ezután csoportot módosítani csak kivételes esetben, a gyakorlatvezető engedélyével lehet.
 2. A projekt két részből áll.
 3. Hallgatónként elérhető a projekt mindkét részében 45 pont, összesen 90 pont.
 4. Hallgatónként teljesítendő a projekt mindkét részében legalább 22 pont, összesen 45 pont.
 5. A hallgatók nyilatkoznak a befektetett munkájuk százalékos eloszlásáról, a gyakorlatvezetők ennek figyelembe vételével határozzák meg az egyes hallgatók által kapott pontszámokat.
 6. A projekt követelményeinek közzététele és a projekt beadása a CooSpace rendszerben történik.
 7. A projektben tilos a gyakorlatvezetők engedélye nélkül más projektek, programok, keretrendszerek, eszközök felhasználása.
 8. A projektet minden hallgató beadja. A 2 fős csoport tagjai által beadott projekteknek azonosaknak kell lenniük, ezek közül véletlenszerűen lesz kiválasztva az, amelyik pontozásra kerül.
  • Az első rész beadási határideje 2021. március 21. vasárnap 23 óra 55 perc.
  • A második rész beadási határideje 2021. április. 18. vasárnap 23 óra 55 perc.
  • A határidő előtt beadott projektre hetente hallgatónként plusz 1 pont jár, de ez összességében hallgatónként nem lehet több 4 pontnál.
  • A határidőig be nem adott projekt javítási lehetőség nélkül később is beadható, de a késésért minden megkezdett napra a projektben résztvevő hallgatónként 3 pont levonás jár.
 9. Mivel a projekt munka a folyamatos évközi tevékenység eredményeképpen kell létrejöjjön, pótlás céljából a határidő annyi idővel hosszabbítható meg, amennyit a hallgató a projekt készítésében való önhibáján kívüli akadályoztatásaként igazolni tud (pl. orvosi igazolással), de ez nem lehet több 2 hétnél. Az akadályoztatás okát igazoló iratot az akadályoztatás megszűnése után egy héten belül le kell adni a gyakorlatvezetőnek. A hallgató által önként vállalt más jellegű tevékenységek (pl. munka) nem számítanak önhibán kívüli akadályoztatásnak.
 10. A projekt egyes részeinek javítása egy-egy alkalommal, a gyakorlatvezető értékelését követő egy héten belül lehetséges. A javításokat is a CooSpace-ben kell beadni.
 11. Pótlásként a teljes projekt (a két rész együtt) beadható 2021. április. 25. vasárnap 23 óra 55 percig, további javítási lehetőségek nélkül, melyben hallgatónként a projekt egyes részeire külön-külön legfeljebb 23 pont szerezhető.
 12. A beadott projektet a gyakorlatvezető által kijelölt gyakorlat keretében (kivételes esetben egyeztetett időpontban) meg kell védeni. Védés hiányában a projekt elfogadása és pontszáma érvénytelen! Egy projekt csak akkor védhető meg, ha elérte a minimális pontszámot.
 13. A hallgató köteles a projektvédésre az alábbiaknak megfelelően felkészülni. A védés során a gyakorlatvezető a hallgató számára a projekt kötelező részéből és a hallgató által késztített részéből kérdéseket tehet fel, illetve ezeknek olyan módosításait kérheti, melyekhez szükséges ismeretekkel azok teljes mértékű megértéséhez és elkészítéséhez a hallgatóknak rendelkeznie kellett és kell. Amennyiben a védés során kiderül, hogy a hallgató a projekt kötelező részét vagy az általa készített valamely részét nem teljes mértékben ismeri és érti, ez annak bizonyítékául szolgál, hogy a hallgató a projektet alapszinten sem ismeri, illetve az állítólagosan általa készített részt nem (teljes egészében) ő készítette, akkor a projektre 0 pontot kap, és csalásnak pótlása/javítása nincs.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

 • A projekt munka megvédése érdekében a gyakorlatvezető által meghatározott védési időpontban kötelezőképpen meg kell jelenni. A védésről való igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat (az elért pontszámoktól függetlenül) nem teljesítettnek minősül. A hiányzás akkor igazolt, ha azt a gyakorlatvezető előzetesen engedélyezte, vagy ha azt a folyamatos hiányzás(oka)t követő egy héten belül a hallgató megfelelően igazolja (pl. orvosi igazolással). További pótlás nem lehetséges.
 • A többi gyakorlaton való részvétel nem kötelező.

A kurzus teljesítésének feltételei

A kurzus teljesítéséhez az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése szükséges.

 1. Heti tesztekből összesen legalább 5 pont elérése.
 2. A projekt leírásában megfogalmazott minden kötelező követelmény teljesítése.
 3. A követelményeket kielégítő projekt fentebb meghatározott feltételek szerinti határidőre történő leadása, abban hallgatónként legalább 45 pont elérése, és a projekt sikeres megvédése.

Az osztályzat kialakításának módja

A projektre, a heti tesztekre és a gyakorlati tevékenységre kapott pontszámokat összegezve az osztályzat:

 • 50-64 pont: elégséges (2),
 • 65-79 pont: közepes (3),
 • 80-89 pont: jó (4),
 • 90-100 pont: jeles (5).

További tudnivalók

 • A számonkéréseken a hallgató köteles személyazonosságát igazolni. Amennyiben a diákigazolványban található fénykép alapján nem azonosítható egyértelmûen, úgy köteles más érvényes fényképes igazolvánnyal is azonosítani magát.
 • A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.
 • Az oktatóknak küldött leveleket a http://www.stud.u-szeged.hu/ címen található egyetemi levelező rendszerből, a hallgató hivatalos egyetemi címéről kell küldeni. A nem hivatalos egyetemi címről küldött levelekre nem garantáljuk a választ, és abban semmilyen hallgatóhoz köthető információt nem adunk ki. Ajánlott az e-mail elküldésének sikerességét ellenőrizni és annak másolatát a válasz megérkezéséig megőrizni.

Utolsó frissítés: 2021-02-20 18:00:25